MENU
INFORMACJE
Kierownictwo
Schemat Organizacyjny
Status PZD
Za艂atwianie Spraw
INSTYTUCJA
ZAM脫WIENIA PUBLICZNE
WNIOSKI DO POBRANIA
SIE膯 DR脫G I MOST脫W
POZOSTA艁E INFORMACJE
INSTRUKCJA OBS艁UGI
REDAKCJA
SZUKAJ
STATYSTYKA
INWESTYCJE PROW
PRZEBUDOWA DR脫G
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI JEDNOSTKI
DEKLARACJA DOST臉PNO艢CI
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOST臉PNO艢CI PODMIOTU PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ZAMKNI臉CIU DROGI
     Status PZD Drukuj... 

Statut
Powiatowego Zarz膮du Dr贸g w Strzy偶owie

Rozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne

搂 1


Powiatowy Zarz膮d Dr贸g w Strzy偶owie zwany dalej "Zarz膮dem Dr贸g" dzia艂a na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku D drogach publicznych (Dz, U. nr 14, poz. 60 z po藕n. zm.),
 2. statutu Powiatu Strzy偶owskiego,
 3. uchwa艂y Rady Powiatu w Strzy偶owie nr V/33/99 z dnia 24 marca 1999 r.
  niniejszego statutu.


搂 2

 1. Zarz膮d Dr贸g jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Strzy偶owskiego.
 2. Zarz膮d Dr贸g jest jednostk膮 bud偶etow膮.
 3. Siedzib膮 Zarz膮du Dr贸g jest budynek po艂o偶ony w Strzy偶owie przy ul. 艁ukasiewicza 33.
 4. Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Zarz膮du Dr贸g sprawuje Zarz膮d Powiatu Strzy偶owskiego.
 5. Zarz膮d Dr贸g dzia艂a na terenie obejmuj膮cym obszar Powiatu Strzy偶owskiego.
 6. Zarz膮d Dr贸g wykonuje obowi膮zki zarz膮dcy dr贸g powiatowych, w rozumieniu przepis贸w ustawy o drogach publicznych.

搂 3


Do zada艅 Zarz膮du Dr贸g nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

 1. opracowywane projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowywane projekt贸w plan贸w finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i聽ochrony dr贸g oraz obiekt贸w mostowych,
 3. pe艂nienie funkcji inwestora w zakresie dr贸g powiatowych,
 4. utrzymanie nawierzchni chodnik贸w, obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅聽zabezpieczaj膮cych ruchu i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮,
 5. realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zada艅 na rzecz obronno艣ci kraju,
 7. koordynacja, rob贸t w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego, na zjazdy z dr贸g, na przejazdy po drogach publicznych pojazd贸w z 艂adunkiem lub bez 艂adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj膮cych wielko艣ci okre艣lone w odr臋bnych przepisach oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych,
 9. prowadzenie ewidencji dr贸g i drogowych obiekt贸w mostowych,
 10. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dr贸g i obiekt贸w mostowych,
 11. wykonywanie rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymania i zabezpieczaj膮cych,
 12. przeciwdzia艂anie niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w,
 13. przeciwdzia艂anie niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g,
 14. wprowadzenie ogranicze艅 b膮d藕 zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazd贸w, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiar贸w ruchu drogowego,
 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzew贸w oraz piel臋gnacja zieleni w聽pasie drogowym,
 17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w聽zarz膮dzie organu zarz膮dzaj膮cego drog膮,
 18. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach聽 nale偶膮cych do zarz膮dcy dr贸g.

Rozdzia艂 II
Organizacja Powiatowego Zarz膮du Dr贸g

搂 4

 1. Zarz膮dem Dr贸g kieruje Dyrektor Powiatowego Zarz膮du Dr贸g.
 2. Dyrektora zatrudnia Zarz膮d Powiatu.
 3. Dyrektor kieruje dzia艂alno艣ci膮 Zarz膮du Dr贸g, reprezentuje go na zewn膮trz i ponosi聽odpowiedzialno艣膰 za realizacje zada艅 nale偶膮cych do zarz膮dcy dr贸g.
 4. Starosta mo偶e upowa偶ni膰 Dyrektora do wydawania w jego imieniu decyzji聽administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zak艂adu pracy w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Pracy.

搂 5

 1. Organizacj臋 i zasady funkcjonowania Powiatowego Zarz膮du Dr贸g okre艣la regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarz膮d Powiatu.
 2. Zarz膮d Dr贸g u偶ywa piecz臋ci o nast臋puj膮cej tre艣ci: "Powiatowy Zarz膮d Dr贸g w Strzy偶owie"


Rozdzia艂 III
Postanowienia ko艅cowe

搂 6

 1. Powiatowy Zarz膮d Dr贸g w Strzy偶owie prowadzi gospodark臋 finansow膮 na zasadach okre艣lonych w przepisach o finansach publicznych.
 2. Podstaw臋 gospodarki finansowej jednostki jest plan dochod贸w i wydatk贸w zwany planem finansowym.

Rozdzia艂 IV
Postanowienia ko艅cowe

搂 7

Zmiana postanowie艅 niniejszego聽 statusu odbywa si臋 w trybie w艂a艣ciwym do jego uchwalenia.

Plik w formacie PDF (Portable Document Format). Do otwarcia plik贸w nale偶y u偶y膰 programu (.pdf) - Adobe Acrobat Reader 5.0 lub wy偶ej.Osoba odpowiedzialna za tre艣膰:  
Osoba publikuj膮ca:  
Data publikacji: 2011-08-30Za艂膮czniki:

 1. Statut Powiatowego Zarz膮du Dr贸g w Strzy偶owie