MENU
INFORMACJE
INSTYTUCJA
ZAM脫WIENIA PUBLICZNE
WNIOSKI DO POBRANIA
SIE膯 DR脫G I MOST脫W
POZOSTA艁E INFORMACJE
INSTRUKCJA OBS艁UGI
REDAKCJA
SZUKAJ
STATYSTYKA
INWESTYCJE PROW
PRZEBUDOWA DR脫G
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI JEDNOSTKI
DEKLARACJA DOST臉PNO艢CI
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOST臉PNO艢CI PODMIOTU PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ZAMKNI臉CIU DROGI
     INSTYTUCJA Drukuj... 

Powiatowy Zarz膮d Dr贸g w Strzy偶owie jest jednostk膮 bud偶etow膮 powo艂an膮 uchwa艂膮 nr V/33/99 Rady Powiatu w Strzy偶owie z dnia 24 marca 1999r.


Zakres zada艅 oraz organizacj臋 wewn臋trzn膮 PZD w Strzy偶owie okre艣la statut, stanowi膮cy za艂膮cznik do powo艂anej uchwa艂y Rady Powiatu w Strzy偶owie z 24 marca 1999r. z p贸藕niejszymi zmianami oraz regulamin organizacyjny nadany uchwa艂膮 nr 185/10 Zarz膮du Powiatu w Strzy偶owie z dnia 21 lipca 2010r.


Przedmiotem dzia艂alno艣ci Powiatowego Zarz膮du Dr贸g w Strzy偶owie jest wykonywanie obowi膮zk贸w zarz膮dcy drogi - zarz膮dzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Strzy偶owskiego, obejmuj膮ce sprawy z zakresu planowania, budowy
i modernizacji, utrzymania i ochrony dr贸g, a w szczeg贸lno艣ci:

 1. opracowywanie projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej,

 2. opracowywanie projekt贸w plan贸w finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dr贸g oraz obiekt贸w mostowych,

 3. pe艂nienie funkcji inwestora w zakresie dr贸g powiatowych,

 4. utrzymanie nawierzchni chodnik贸w, obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruchu i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮,

 5. realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu,

 6. przygotowywanie    infrastruktury    drogowej    dla    potrzeb    obronnych    oraz wykonywania innych zada艅 na rzecz obronno艣ci kraju,

 7. koordynacja rob贸t w pasie drogowym,

 8. wydawanie zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego, na zjazdy z dr贸g, przejazdy po drogach publicznych pojazd贸w z 艂adunkiem lub bez 艂adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj膮cych wielko艣ci okre艣lone w odr臋bnych przepisach oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych,

 9. prowadzenie ewidencji dr贸g i drogowych obiekt贸w mostowych,

 10. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dr贸g i obiekt贸w mostowych,

 11. wykonanie rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymania i zabezpieczaj膮cych,

 12. przeciwdzia艂anie niszczeniu dr贸g przez u偶ytkownik贸w,

 13. przeciwdzia艂anie niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g,

 14. wprowadzenie ogranicze艅 b膮d藕 zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia,

 15. dokonywanie okresowych pomiar贸w ruchu drogowego,

 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzew贸w oraz piel臋gnacja zieleni
  w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,


 17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami znajduj膮cymi si臋
  w zarz膮dzie jednostki,

 18. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach nale偶膮cych do zarz膮dcy dr贸g.


Osoba odpowiedzialna za tre艣膰:  
Osoba publikuj膮ca:  
Data publikacji: 2008-05-15